Červenec 2012

Oprava kostela v Mařenicích

19. července 2012 v 22:35 Mařenice aktualityO této náročné opravě kostela, která byla ukončena v roce 1991 jeho vysvěcením jsem již jednou psal a jenom na dokreslení chci ukázat rozsah jak velká tato oprava byla.
Část 17. Schrollova škola a školka v Olivětíně.

17. července 2012 v 19:19 Od minulosti k současnosti
V roce 1878 postavil Schroll v Olivětíně vlastní školu, při které byla současně zřízena školka pro děti zaměstnanců.Tato původní Schrollova škola a školka se nachází vedle kulturního parku ( Ozon ) v Olivětíně v zahradě dále od silnice.Bývalá Schrollova škola a školka č.p. 63.

Tato budova byla po roce 1945 upravena na bytové jednotky pro zaměstnance závodu. V roce 1879 bylo vykázáno, že v závodě pracovalo celkem 112 tkalců a pomocných dělníků a dělnic.Dále to bylo 9 topičů a 4 strojníci, ve skladu pracovalo 8 dělníků.Závod měl 2 vrátné, 3 strážné, 3 uhlíře, 2 řemenáře,1 bednáře, 9 truhlářů, v továrních dílnách pracovalo 9 zámečníků, 3 soustružníci, 5 kovářů, 2 učňové.V účtárně pracovali 4 zaměstnanci. Na bělidle pracovalo 39 zaměstnanců a dále závod zaměstnával 2 kočí a 1 pokrývače.V roce 1879 byla postavena nová barvírna, která byla vybavena příslušným zařízením a v roce 1880 jak již bylo zmiňováno zahájila provoz. Celá továrna byla vybavena elektrickým osvětlením, které bylo zavedeno i do kanceláří. V té době byl Josef Schroll povýšen do šlechtického stavu. V roce 1893 pracovalo v Olvětíně pod vedením tří ředitelů 1949 dělníků, 1665 mechanických stavů bylo poháněno 22.parními stroji. Závod měl vlastní plynárnu a elektrárna spotřebovávala ročně 1.084 vagonů uhlí. Dlouhou dobu byl jedním z produktů zpracovávání hnědého uhlí svítiplyn. Jde o směs H2, CO, CO2 a dalších plynů, které se vyrábí zplynováním hnědého uhlí. Přes rozžhavené uhlí o teplotě 900 - 1100 °C se vede vodní pára a vzduch. Zatímco při nedokonalém spalování uhlí vzniká převážně oxid uhelnatý a uhličitý, přidáním vody a kyslíku se výsledná směs plynů obohatí o vodík a má vyšší výhřevnost. Svítiplyn se využíval hlavně v plynovém osvětlení a pro vytápění. Veřejné osvětlení svítiplynem začalo v roce 1807. Taková výroba měla velkou tradici i na našem území. Vzhledem k vyšší ceně, složitějšímu rozvodu a nebezpečí výbuchu bylo nahrazováno osvětlení elektrické. Ze stejných důvodů se upustilo i od využití v domácnostech. Zvláštní specialitou Schrollových výrobků byla také výroba balonového hedvábí pro vzducholodě a balony pro vojenské účely. Až po smrti Josefa Schrolla v říjnu 1891 bylo registrováno 30.ochraných známek pro Schrollovy výrobky a ty byly značeny známkou D +R.Hlavním odbytištěm byla celá rakousko-uherská monarchie.Do zahraničí se vyvážely bavlněné tkaniny do Turecka,Bulharska,Srbska,Rumunska,Itálie,Řecka a Německa. Přes Hamburk byly vyváženy výrobky do Ameriky.

Tajemný hrad v Karpatech

15. července 2012 v 18:27 Aktuality
Sice to vypadá jako tajemný hrad v Karpatech, ale není tomu tak. Je to pouze dnes již historická ruina v Olivětíně, bývalého mlýna. Sice to dnes nemá již hodnotu, ale při zvážení jejího stáří, kdy to pamatuje působení Benedikta Schrolla, jelikož tento mlýn byl jeho majetkem, tak můžeme dnes hovořit o tom, že má co dokladovat o vývoji části Olivětína. Že byl majetkem Schrolla svědčí i výpis z katastru nemovitostí na budovu s č.p. 46 což je jedna z budov mlýna.Sice na zázraky věřit nemůžeme, ale můžem doufat a věřit, že až to jednou spadne, tak nikdo nebude poblíž a nic se nestane. Dobré to bude aspoň k tomu, že bude volný pozemek pro zájemce na zahrádky. Dříve pokud byl tento objekt obydlen, byl oplocen a zahrádky tam byly. Jinak by to mohlo také sloužit jako turistická zajímavost, protože kolem chodí dost turistů, kteří si tento objekt fotografují a podle řeči je to i dost cizinců. Možná, že to jednou bude i jako jedna ze zajímavostí v pořadu " Kudy z nudy ".

Budova bývalého mlýna, stav v červenci 2012.

Část 16. Zřízení závodní restaurace.

13. července 2012 v 15:50 Od minulosti k současnosti

V témže roce 1892, kdy byl spuštěn čtvrtý provoz tkalcoven, byla z dosavadní vyvařovny vybudována závodní restaurace a to v domě s č.p.51.Závodní restaurace v domě č.p.51.

Ta byla o několik desítek let později opět přeměněna na závodní jídelnu s vlastní vyvařovnou, a to pro všechny zájemce o toto stravování. Po této přestavbě po roce 1945 na závodní jídelnu Veba, sloužily prostory této budovy i pro jiné účely než bylo stravování. V prvním poschodí byla zřízena promítací kabina, takže zde bylo promítáno i kino.Ve druhém poschodí byly uvolněny dvě místnosti, kde byla zřízena závodní knihovna a funkci knihovníka zastával p.Čejchan, který pravidelně doplňoval knihovnu o novinky prostřednictvím p.Hrábka prodejce knih z Broumova. V přízemí budovy byla vybudována fotokomora vybavena potřebným zařízením, rovněž bohatě využívána nejen členy fotokroužku závodu, ale i dalšími fotoamatéry v okolí.Budova s č.p.51 ze současné doby.

Sálu závodní jídelny bylo využíváno pro různé společenské a kulturní akce pořádané závodem, jelikož zde bylo i vhodně zřízené jeviště. Jídelna s kuchyní byla v provozu do roku 1997 kdy se měnily majetkové vztahy. Veškeré zařízení kuchyně a jídelny bylo odstraněno, závodní knihovna a fotokomora zrušeny a budova byla přenechána městu.Prostory závodní jídelny ze současnosti, které se opět přestavují.

Celá budova je v současné době prodána do soukromých rukou a její prostory jsou postupně upravovány.Nová závodní jídelna byla vybudována v jiných prostorách majetku závodu v zadní části této budovy.

Téma týdne "Mám svůj sen".

12. července 2012 v 17:57 Téma týdne,

Tajný sen snad každý máme,
do frcu ho dneska dáme.
Bulvárem se nesou zvěsti,
vláda lidem hrozí pěstí.
Zdražovat se zase musí,
i když se to lidem hnusí.
Důvěru přec lidu máme,
co nám chybí tak si dáme.Ve vládě se změny dějí,
tomu se již lidé smějí.
Proč se tohle všechno děje,
kam to všechno jenom spěje.
Ten svůj sen nechám v tichu spát,
počkám,až se o něm bude zdát.

Část 15. První vlak do Broumova.

10. července 2012 v 16:55 Od minulosti k současnosti
Dne 25.července 1875 bylo oteřeno nádraží v Olivětíně, kdy tudy zároveň projel první oficiální vlak do Broumova. Zároveň v tomto roce 1875 byla továrna spojena železniční vlečkou o délce 795 metrů s nádražím v Olivětíně.Později přibyla i soukromá telefoní linka.


Nádraží Heřmánkovice, Olivětín z roku 1904 - výřez z pohlednice.

Navzdory krachům na buruách ve Vídni v roce 1869 a Budapešti v roce 1873 a nastalé všeobecné krizi textilního průmyslu se Schrollův podnik dál úspěšně rozvíjel. Výroba v tomto období dvojnásobně vzrostla a v Olivětíně se začala stavět druhá tkalcovna pro 300 stavů a průmyslový areál se rozšířil o další provozy, včetně parního mandlu, bělidla a uhelné plynárny. Hlavní provoz - tkalcovna zpracovávající na 264 stavech ročně 150 tun bavlněné příze - zaměstnával podle úředního výkazu z roku 1876 továrního písaře, tkalcovského mistra dohlížejícího na 200 tkalců, dále 150 dělníků a po jednom zámečníkovi, účetním a korespondentovi. Tehdy také získala olivětínská tkalcovna s hlavní kanceláři v Broumově vlastní telegrafické spojení, které v roce 1881 nahradila první telefonická linka v okrese. V roce 1876 začala v Olivětíně výstavba třetí mechanické tkalcovny se 420 stavy, což znamenalo definitivní konec práce venkovských tkalců. Veškerá výroba se soustředila pod střechy Olivětínské továrny. Rok po dokončení nové tkalcovny zahájila provoz v roce 1880 provoz i nová barvírna. Po roce 1881 vedení firmy přesídlilo z Broumova do Vídně. V roce 1890 bylo započato se stavbou čtvrté tkalcovny v Olivětíně a v roce 1892 byl spuštěn její provoz, čímž se Olivětínský závod s celkem 1.665 stavy a téměř dvěma tisíci zaměstnanci stal největším podnikem svého druhu v Rakousku. Dalších přibližně 500 lidí zaměstnával provoz v Meziměstí a hlavní kancelář se skladem ve Vídni.


Část 14. Založení Schrollova hasičského sboru.

4. července 2012 v 19:47 Hasiči Veba Olivětín

V roce 1870 byla postavena druhá mechanická tkalcovna v Olivětíně v důsledku zvýšených poptávek na bavlněné zboží pro armádu. V roce 1873 byla při továrnách zřízena vlastní tovární nemocnice pro dělníky a v roce 1874 byla zřízena zvláštní dílna na opravy strojů, která byla vybavena vlastním parním strojem. Pro tak rozsáhlý komplex budov a pro zabezpečení závodu pro případ vzniku požáru, byl založen první hasičský sbor na Broumovsku.

Byl založen v roce 1874 ředitelem a vlastníkem firmy " Benedikt Schroll a syn " Josefem Schrollem, jako tovární hasičský sbor v závodě Olivětín. Po založení tvořilo sbor 80 mužů - zaměstnanců továrny, a na začátku 20 století se jejich počet blížil ke 150. Prvním velitelem byl syn majitele Josef Schroll, jeho zástupcem byl ředitel bělidla Franz Rothemann. Požární sbor měl velkou podporu od majitele, který nechal vybudovat odpovídající zázemí a zakoupením potřebného vybavení. Olivětínští hasiči měli od roku 1877 k dispozici skvěle vybavený hasičský dům se dvěma strážními místnostmi s 12 postelemi, nábytkem a obrazy, dvěma montážními místnostmi, prostorem pro stříkačku, skladem rekvizit, velitelským stanovištěm a kovovou lezeckou věží.
Tovární hasičský sbor hrál významnou společenskou úlohu v životě firmy a města. Hasiči ve svých uniformách byli neodmyslitelnou součástí všech světských i církevních slavností, vítání vzácných návštěv, pohřbů významných osobností a členů sboru, svěcení praporu a podobně. Veškeré náklady členů nesla firma. Podobně majitelé přispívali na pohoštění při zábavách a plesech, při významnějších cvičeních a odměňovali i zasloužilé členy sboru. Jednalo se o dobře vycvičený hasičský útvar.
S podporou vedení firmy založil v roce 1875 kapelník Karel Römeth z Broumova hasičskou kapelu složenou převážně z členů hasičského útvaru. Jeho sláva opustila i brány Schrollova závodu. Učinkovala nejen ve městě, ale i v přilehlých slezkých lázeňských městech a jejich účast byla i ve Vídni při příležitosti konání Světové výstavy. Brzy po svatbě, kdy se stal Judr. Eduard Langer zástupcem své manželky Johany Schrollové v ředitelské radě, projednávali na své schůzi hospodářství v uplynulém roce, kde Langer předložil návrhy, které nasvědčovaly, že chce do řízení závodu pronikavě zasahovat. Mimo jiné se mu zdálo, že závodní kapela, na kterou bylo třeba v roce 1893 vynaložit 1.370 zlatých, je příliš nákladné a prosadil její rozpuštění. ( Jednalo se zřejmě o zmiňovanou kapelu hasičského útvaru ). Se štábní kultůrou byla vedena i kronika hasičského sboru. Ta byla v pozdějších letech uložena v podnikovém archivu v Olivětíně, a ta shodou okolností byla v roce 1979 při velké povodni zcela zničena.
Po druhé světové válce v roce 1945 po příchodu českých zaměstnanců na místa odsunutých Němců byl založen český tovární sbor, jako součást Okresní hasičské jednoty. V padesátých a šedesátých letech byli hasiči z Olivětínské Veby úspěšni na soutěžích požárních družstev a nejvíce si cenili účasti na krajské soutěži požárních družstev. V roce 1955 bylo družstvo mužů ve složení : Bohumil Rychtr st., Josef Frýba, Kurt Kamler, Jaroslav Bernard, František Kučera, Josef Obršál, Jaroslav Rathouský, Vladimír Šrytr, Oldřich Lorenc, Josef Tošovský, Jan Grim, Bohumil Rychtr ml., úspěšné na celostátní soutěži požárních družstev v Hradci Králové. Prvním požárním vozidlem byla stříkačka značky Krupp, v padesátých letech sbor dostal automobilovou stříkačku Praga RN. Koncem roku 1964 měla závodní jednotka Veba Olivětín 37 členů, z toho jednu ženu - Dagmar Krejčovou.


Zdroj informací:http://www.hasici-veba.cz/

Téma týdne "Tajemství".

2. července 2012 v 16:45 Téma týdne,

Tajemství mohou být různá, jako například lékařská, výrobní, poštovní, vojenská a další. Jsou to tajemství, která jsou svěřena určitému okruhu lidí, ale právě tím již přestávají být tajemstvím. V dnešním světě počítačů jsou čistě soukromá data chráněna heslem a ani tady není zaručeno zachování tajnosti proti zneužití. Dnes a denně se můžeme setkávat s prolomením hesel, porušením mlčenlivosti, zveřejněním jakoby tajných informací a jejich zneužitím. Již tím, že něco uvádíme jako tajné nebo přísně tajné, případně chráníme heslem, nebo jiným způsobem, vede jiné zvídavé k tomu, dostat se i nezákonným způsob k jejich odhalení, případně i zveřejnění. Většina uváděných tajností mohou být právně ošetřeny a podle příslušných paragrafů nebo předpisů i trestně stíhány. Jiný okruh tajemství mohou být taková, kde se pomocí vědy zkoumají jejich odhalení právě ve prospěch lidí.Zachování tajnosti je také umění mlčenlivosti a jejím symbolem je ryba, pokud zrovna nechytnete zlatou rybku, která splní i Vaše tajná přání a všechno nevykecá.