Leden 2013

Bylo nebylo, bude nebude.

31. ledna 2013 v 18:47 Aktuality
Ještě v sobotu a v neděli byla zima, kdy to vypadalo, že nějaký ten den vydrží led na přírodním kluzišti v Olivětíně, a pololetní prázdniny budou středem zájmu. Stačilo pouze pár dnů, a všechno je úplně jinak. Místo ledu na kluzišti voda, a rovněž divoké kachny místo procházky po zamrzlé řece se lehce pohupují na volně tekoucí vodě.

Ani únor neslibuje větší změny a pokud se bude držet podle pranostiky "Je li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci ".

Hasiči Veba Olivětín, výpis z roku 1903.

30. ledna 2013 v 17:35 Hasiči Veba Olivětín
Dne 6. března 1903 v 8,20 hodin ráno byla povolána do přádelny v Meziměstí parní stříkačka a výsuvný žebřík, protože v čistírně vypukl požár, který hrozil rozšířením. Požár byl po příjezdu naší jednotky již uhašen a naše jednotka pomáhala meziměstským jen při vyklízení poškozené bavlny v čistírně.Závod přádelny v Meziměstí z roku 1899, výřez z pohlednice.

Parní stříkačka zůstala v činnosti s vyjímkou krátké přestávky až do úplného uhašení doutnající bavlny bez přerušení téměř do večera a vrátila se teprve v 9 hodin večer do Olivětína.
Dne 3. května 1903 byl v Broumově pohřben náš dlouholetý příslušník, lezec a velitel čety Anton Scholz. Naše jednotka darovala věnec a 29 mužů se zůčastnilo pohřbu.
Na svátek Floriána dne 16. května 1903 podnikla naše jednotka cvičný pochod do Broumova k lezecké věži kde se připojilo 46 broumovských hasičů a 4 muži Pollackovy firmy. Potom jsme pochodovali přes Velkou Ves zpět do Olivětínské tovární restaurace. Zde se konal koncert střelecké kapely, která zde udržela většinu účastníků v příjemné pohodě až do pozdních večerních hodin.
Na okresní spolkový den v Hejtmánkovicích, který se konal dne 28. června 1903, byli jako delegace 4 naši příslušníci a mimo to se dalších 49 mužů odebralo do slavnostního průvodu. Na pozvání broumovského vojenského veteránského spolku jsme vyhověli a zůčastnili se ho 4 šarže a 8 mužů na slavnostech 19. července 1903, které se konaly návazně na okresní spolkový den.
Výletu pořádaného hasičským sborem firmy Hermann Pollack a synové dne 2. srpna se zůčastnilo 6 mužů. V tentýž den byl pochován pan Adolf Brožovský z Provoslavi, strýc naší vážené paní šéfové. Náš sbor projevil účast na této smutné události a zúčastnilo se pohřbu 26 mužů a 2 šarže. Dne 18. srpna 1903 byl pochován příslušník našeho sboru zástupce velitele čety Franze Süszmutha. Jako poslední pozdrav jsme darovali hezký věnec a zůčastnili jsme se pohřbu pod vedením zástupce velitele Wintera, 4 šarží a 25 mužů. Zemřelý byl z nejlepších a nejoblíbenějších z našich řad. Vstoupil do jednotky 1. listopadu 1876 a od 18. července 1896 byl jmenován jako zástupce velitele čety a byl již odměněn za 12, 20 a 25 roků služby.
Veteránský spolek v Heřmánkovicích pořádal dne 30. srpna 1903 svěcení praporu při němž naše drahá šéfka Dr. Langrová přijmula kmotrovství. Náš sbor byl k tomuto přizván a zůčastnil se počtem 16 mužů.
Na obvyklé slavnostní oslavě dne 13. září 1903 bylo provedeno celoroční a opakující se odměňování zasloužilých pracovníků s 12 a 20 letou službou. Na samotném slavnostním aktu, který se kvůli špatnému počasí nemohlo konat před hasičským domem, ale na sále, byla příjemná společnost, na které se objevili jako hosté pan zástupce firmy a kamarádi ze sesterského sboru z Meziměstí. Hudební část této slavnosti obstaral sextet pod vedením pana Hanuše. Po osmé hodině večer byly stoly a židle z prostředku sálu vyklizeny a na improvizovaném tanečním parketu se udržela zábava našich příslušníků až do 12 hodin v noci.
Dne 1. prosince 1903 zemřel bývalý kapelník naší hasičské hudby pan Karl Römeth. Na pohřbu se zůčastnila jedna četa továrního hasičského sboru.

Část 31. Omezování výroby u Schrollů v důsledku krize.

27. ledna 2013 v 14:56 Od minulosti k současnosti
Nejvážnější důsledky přinesla krize pro československý textilní průmysl, který byl nejdůležitějším průmyslovým odvětvím lehkého průmyslu vůbec, podílel se nejvíce na zahraničním obchodu a zaměstnával největší počet dělnictva. V řínu 1930 se shromáždily vedoucí osobnosti firmy Schroll v Meziměstí, aby projednaly hospodářskou situaci. Poprvé se sešla tato skupina bez účasti obou žen, které dlouhá léta stály úspěšně v čele závodů. Schůzi předsedal Eduard Langr-Schroll. Současně byly propracovány hospodářské důsledky zastavení výroby. V Olivětíně došlo ke značnému omezení výroby. Z 1.469 dělníků bylo zaměstnáno jen 147. V únoru 1931 se situace poněkud zlepšila v Olivětíně, kde bylo zaměstnáno plně 370 dělníků a nepravidelně 958 dělníků. Obdobně probíhala krize u Schrolla po celý rok 1931.


Fotografie závodu v Olivětíně z roku 1939, ze sbírky p. Chalupníčka.

Většina kapitalistických zemí dosáhla krize vrcholu v letech 1932 - 1933. V československu mimořádně zaostával textilní průmysl, což bylo způsobeno tím, že se československé textilní výrobky nepodařilo uplatnit na zahraničních trzích, o které průmysl přišel za hospodářské krize. Ačkoliv i v těchto letech se výroba a vývoz Schrollova zboží nezastavil, bylo provedeno velmi podrobné zhodnocení výroby, a to jak v přádelně v Meziměstí, tak i v Olivětínské tkalcovně. Až do poloviny roku 1934 nedošlo u firmy Schroll ke změně výroby ani v množství, ani v technice. Teprve v druhé polovině bylo rozhodnuto, že dosavadní organizace výroby bude změněna. Další výroba měla být prováděna pouze na těch strojích, které slibovaly nejlepší hospodářský efekt. To si ale vyžadovalo zaškolení nových pracovních sil pro práci na těchto strojích.

Hodiny - Než se stane z tovaryše mistr.

23. ledna 2013 v 17:50 Hodiny
Nezanedbatelným přínosem mechanických hodin byla jejich univerzálnost použití, nezávislost jejich funkce na slunečním svitu, denní nebo noční době, klimatických podmínkách a hlavně možnost nepřetržitého měření neomezeně dlouhých časových intervalů. Zájmy výrobců hodin a požadavky na výrobu za podmínek výhodných pro výrobce i zákazníka si vyžadovaly nápaditost a výrobu speciálních a jednoúčelových nástrojů a pomůcek, které si vyráběli sami hodináři. Hodinářští učedníci pocházeli většinou ze sociálně slabších rodin a do učení přicházeli s minimálním školním vzděláním. Učební doba se pohybovala mezi pěti až sedmi léty. Také věk hodinářského dorostu při skládání tovaryšských zkoušek byl velmi rozdílný, a pohyboval se mezi osmnácti až pětadvaceti léty. Po složení tovaryšských zkoušek bylo součástí první řemeslné praxe několikaleté putování po dílnách nejen domácích, ale především cizích hodinářských mistrů. Cestovním a současně pracovním dokladem tovaryšů byla vandrovnická knížka.Obrázek použit z : Knížka vandrovnická - Wanderbuch /Šumava Net.cz.


Ta měla časově omezenou platnost a její majitel byl povinen předat ji při nástupu do práce mistrovi do úschovy. Na záznamech v cestovní knížce závisela další řemeslníkova úroveň a s ní i naděje na pozdější složení mistrovské zkoušky, která byla podmínkou k otevření vlastní dílny. Součástí této mistrovské zkoušky bylo zhotovení mistrovského kusu v předepsané době. Složení mistrovské zkoušky bylo také podmínkou pro získání měšťanského práva, a to bylo zase předpokladem k přijetí mistra do cechu.

Ještě něco málo ze sbírky.

Závody saňových psů Janovičky u Broumova.

20. ledna 2013 v 17:14 Soutěže hasičů

Závody se uskutečnily na Janovičkách u Broumova ve dnech 19 - 20 ledna 2013. Sněhové podmínky byly dobré a rovněž teplota se držela na příjemných 5 - 7 stupňů pod nulou. Délka traťě měřila 32 km. a průměrná rychlost byla dosahována kolem 17 km. za hodinu. V průběhu přestávky mezi příjezdem prvího závodníka byla doba čekání vyplněna ukázkou Aleny Smolíkové a její border kolie, která také zazářila v soutěži Talentmánie.Mapka trasy.


Celkový pohled od parkoviště na prostor startu a cíle.


Několik záběrů z úvaziště.
Z prostoru startu.
Z trasy závodu.


Z ukázky Aleny Smolíkové.

Hasiči Veba Olivětín, výpis z roku 1902.

17. ledna 2013 v 18:55 Hasiči Veba Olivětín
Uspokojeni krásným průběhem loňské večerní zábavy, uspořádali jsme 5. ledna 1902 s příslušníky našeho sboru, jejich kamarády a všemi rodinnými příslušníky veselý večer, který byl střídavě vyplněný hudebními skladbami, zpěvem, divadelními výstupy a živými obrazy. Měl přátelský průběh. Dne 2. července 1902 jsme měli tu čest provést cvičení před naší velmi váženou paní šéfovou Johannou Langrovou von Edler Schroll. Dvě šarže s 4 muži se podíleli dne 3. srpna 1902 na výletě hasičské jednoty firmy Hermann Pollack synové.


Firma Hermanna Pollacka, Broumov Velká Ves, pohlednice z roku 1908.

Vídeňská firma Hermanna Pollacka synové, kterou vedl Leopold Pollack von Parneg, koupila roku 1882 starší, kdysi z mlýna upravenou přádelnu a přestavovanou tkalcovnu Leopolda Ábelese. V krátkém čase továrnu zmodernizovala, skupovala okolní pozemky, postavila přádelnu, plynárnu, novou tkalcovnu, přípravnu a úpravnu, začala s výstavbou dělnické kolonie. Úspěšná firma kromě areálu v České Třebové vlastnila také přádelnu ve Velké Vsi u Broumova ( pro mateřský závod dodávala přízi ), součástí byly podniky ve Vídni, Budapešti, Záhřebu, Nowe Rudě a ve Švýcarsku. Během hospodářské krize se stala vlastnictvím rakouských bank. V roce 1882 kdy kupuje továrník z České Třebové Hermann Pollack mechanickou tkalcovnu bratří Etrichů ve Velké Vsi se jeho firma stává druhou největší po Schrollově továrně v Olivětíně). Text strana 118 z www. Co jsme si zbořili - Výzkumné centrum průmyslového dědictví.

Dne 30. srpna 1902 byla naše jednotka poctěna inspekcí zemského hasičského inspektora pana profesora Mimmlera z Trutnova. Pan inspektor prohlížel za doprovodu prokuristy pana Josefa Scholze, velitele pana Benndta a jednatele pana Kassezkeerta, nejdříve strážní místnosti, dílny, umístění stříkaček a žebříků a vyslovil uznání nad stavem zařízení a dobrým pořádkem v místnostech, právě tak nad výborným stavem rekvizit a nářadí. Současně ocenil dobré vybavení hasičského sboru celkem a hasičům samotným znamenitou údržbu. Po prohlídce a vyhotovení protokolu se seřadilo mužstvo v počtu 94 mužů a nastoupilo s nářadím ke školnímu cvičení. Pan profesor Mimler provedl inspekci všech dalších oddělení hasičského sboru a pak bylo inscenováno hlavní cvičení, respektivě útok. Také toto cvičení sledoval pan inspektor velice pozorně, nakonec projevil panu veliteli velkou spokojenost a ujistil ho za přítomnosti mužstva, že je s jejich výkonem velmi spokojen a požádal, aby i nadále byly při výkonu funkce hasiče a při plnění povinností přesní, aby si udrželi natrvalo stejnou úroveň, a provolal příslušníkům sláva a čest. Potom se obrátil na prokuristu pana Scholze a děkoval mu jako zástupci firmy za to, že vydržuje tak vynikajícím způsobem vyzbrojenou a vyškolenou hasičskou jednotku, protože je zřízena v zájmu firmy a je také ochranou pro okolní obce. Je znamenitým příkladem pro všechny dobrovolné hasičské sbory. Potom velitel Fritz Benndt mužstvu sdělil celkový posudek pana inspektora a odešli potom do tovární restaurace, kde se konalo přátelské společenské posezení. Ve spolupráci s továrním hasičským sborem v Meziměstí jsme oslavili dne 14. září 1902 odměňování zasloužilých pracovníků a 12 případně 20 léty služby a s tím spojili cvičný pochod do restaurace " Švýcarský dvůr". Oba sbory pochodovaly s doprovodem hudby a vrátily se ve čtyři hodiny odpoledne opět do tovární restaurace, kde se potom konal koncert střelecké hudby. Jako deputace se zůčastnil také dobrovolný sbor města Broumova a hasičská tovární jednotka firmy Hermann Pollack a synové.

Závody saňových psů.

14. ledna 2013 v 20:24 Soutěže hasičů

Pro milovníky psů a závodů saňových psů.

Opět je připraven jeden z dalších saňových závodů psích spřežení, který se uskuteční na Janovičkách u Broumova.
Sněhové podmínky slibují výborné zážitky a pokud ho bude tak jak ukazuje dnešní snímek, tak každý z účastníků si přijde na své.


Část 30. Výpomoc Schrollovým závodům v úpravě tkanin.

11. ledna 2013 v 17:11 Od minulosti k současnosti
Vedle pivovaru stojí barokní kaple Bolestné Matky Boží. Kolem kapličky a pivovaru v Olivětíně vede silnice do Benešova, (Strassenau ) a na Janovičky ( Johannesberg ). Na místě dnešní kaple stávala od roku 1601 její dřevěná předchůdkyně. Zděná kaple byla vystavěna přesně o 100 let později.


Pohlednice z roku 1905, ukazuje pivovar v Olivětíne s restaurací v popředí. Vlevo kaple.


Podle pověsti žily v lesích mezi Benešovem a Heřmánkovicemi, drobné bytosti. Byly to staré, převážně ošklivé malé divoženky s plochýma nohama, jejich řeč byla jen nesrozumitelné kňourání. Mužíci s šedým obličejem, kteří se oblékali do kůry a lišejníků, žili zase na zalesněném hřbetu táhnoucím se podél Stěnavy nad Olivětínem. Bydleli prý pod kořeny pařezů.


Fotografie z roku 2011, Kaple Bolestné Matky Boží.

Koncem května 1925 uzavřely Schrollovy závody dohodu se Spojenými barevnami Broumov o podmínkách za nichž bude upravováno Schrollovské zboží. Zdá se, že úpravna v Olivětíně nestačila vývozním požadavkům a proto musely být tkaniny upravovány v jiném závodě. V roce 1927 bylo v Olivětíně v provozu 2,500 tkalcovských stavů, v továrnách pracovalo 95 úředníků a zřízenců a 2.658 dělníků. Objednávky na rok 1928 byly tak výhodné, že ředitelská rada uvažovala o dalším zvýšení výroby. V Olivětíně bylo instalováno 88 plně automatizovaných stavů, což umožnilo zvýšit výrobu o 15%. Ještě celý rok 1928 stoupal odbyt Schrollových výrobků na všech zahraničních trzích.


Změnu přinesl až "černý pátek" na newyorské burze 4. října 1929. Za tímto krachem následovaly další otřesy prakticky na všech burzách světa, které postihovaly zejména textilní průmysl. Kupodivu se i tato krize zprvu u firmy Schroll zastavila. Ještě v létě 1929 stoupala poptávka po Schrollových výrobcích, takže výroba v Olivětíně měla být ještě více vystupňována. Ředitelská rada počítala s přínosem oněch 88 plně automatizovaných stavů. Od listopadu 1929 se poprvé od světové války měla také u firmy Schroll omezit výroba. Krach na newyorské burze urychlil propuknutí krize.

Hasiči Veba Olivětín, výpis z roku 1901.

10. ledna 2013 v 16:54 Hasiči Veba Olivětín
Dne 21. února 1901 byla uložena k věčnému odpočinku paní Sophie Kaulichová, manželka velícího pana Josefa Kaulicha. Náš sbor společně s meziměstským továrním hasičským sborem položily věnec a podílely se s 24 muži na pohřebním průvodu.
Dne 29. června 1901 se konal okresní den hasičů Metuje a Dědova. Mezi delegací tam jelo ještě 37 mužů našeho sboru. Dne 4. srpna 1901 podnikli broumovští hasiči výlet do zahrady olivětínské tovární restaurace, odkud odpochodovali v půl páté odpoledne zpět na Střelnici, kde se konal koncert.Na pozvání, které jsme dostali, se rovněž zůčastnilo 18 našich mužů.
Zástupce velitele pan Josef Winkler a vrchní lezec pan August Raspel byli posláni naší firmou dne 8. srpna 1901 ke shlédnutí hasičské výstavy v Berlíně.
Na pohřbu našeho zemřelého člena, topiče naší parní stříkačky Josefa Schwanseho dne 12. srpna 1901 náš sbor zastupovalo 21 mužů.
Dne 6. října 1901 při příležitosti odměňování zasloužilých členů byla v olivětínské restauraci uspořádána slavnost, na které se objevili jako hosté deputace broumovských a meziměstských hasičů a dále naši vedoucí funkcionáři a několik pozvaných pánů úředníků naší firmy. Osvědčený oktet obstaral líbivou hudbu a tak čas příjemně uplynul při diskuzích a projevech v pohodě a vesele. Následovalo přátelské pozvání našeho sesterského sboru v Meziměstí na den 27. října 1901 a zůčastnilo se ho 18 mužů, aby byli přítomni odměňování meziměstských kamarádů. Byli přátelsky přijati a přišli velmi uspokojeni o půl jedenácté večer opět do Olivětína.

Hodiny - Některé důležité části hodin a hodinek.

8. ledna 2013 v 16:40 Hodiny
Číselník:Bývá označován i jako ciferník. Jde očást hodin viditelnou pod sklíčkem. Je osazena číslicemi či indexy k odečtu času a dalším uakazatelem jako je den, měsíc, rok - a to i přestupného. V číselníku může být i okénko pro datum.
Datumovka:Jedna z menších komplikací pro rozšířenou funkci hodinek oproti prapůvodnímu stavu s dvěma ručkami. Ukazuje datum, buď pomocí ručky nebo s využitím okénka v číselníku. Při skokové funkci se datum mění přesně o půlnoci a okamžitě.
Hodinové kolo:Jedno ze tří základních ozubených kol, zobrazujících čas pomocí ruček. Je propojeno s minutovým a vteřinovým kolem. Ta dostávají impuls od kola krokového. Díky tomuto základnímu soukolí se pohybují nejen ručky po ciferníku, ale i další, jako je například indikace data, dne v týdnu a podobně.
Indexy:Body na ciferníku, které zaručují snadnou orientaci a přesnější odečtení času. Mohou být v podobě proužků, bodů nebo je mohou nahrazovat i drahé kameny. Pokud jsou doplněny číslicemi, užívají se arabské, římské nebo jejich kombinace.
V závěru ještě pár ukázek ze svých nástěných hodin.