Únor 2013

Část 34. Obnova dodávek na zahraniční trhy.

27. února 2013 v 17:20 Od minulosti k současnosti

V roce 1935 bylo Schrollovo zboží dodáváno zhruba do všech zemí, do nichž Schroll vyvážel již v době hospodářské konjuktůry. V roce 1936 se objevuje opět export do zámoří, i když zatím jen v nepatrné míře. V roce 1937 tento obchod rostl a Schrollovo zboží se stále více uplatňovalo na trzích jak v Argentíně, Brazílii, Venezuele, Číně, Panamě, Kolumbii, Iráku, Indii, Austrálii a dalších. Nutno ještě připomenout 14. září 1937, kdy po zánětu plic zemřel pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority T. G. Masaryk. O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán svědčí i to, že se říkalo: " dokud bude žít Masaryk, Hitler válku nezačne ". U této příležitosti se v Broumově konalo shromáždění k uctění památky, což dokládá i přiložená fotografie.


Foto: ze sbírky p. Saukla Pavla.

V uznání zásluh, kterých si Schroll získal, a na potvrzení svého vlivu v Rakousku jmenoval president Československé republiky dr. Eduard Beneš, Eduarda Langer - Schrolla československým honorárním konzulem v Linci v Rakousku.
(skupina honorárních konzulů, kteří zastupují stát v místě svého působení čestně a neplaceně, a často nejsou ani státními příslušníky státu, pro který pracují ). Stojí ještě za zmínku, že i později, uprostřed druhé světové války v roce 1943, bylo slavnostně vzpomenuto 130. výročí založení závodu. V roce 1937 začala být v okolí Broumova stavěna opevnění, která ovšem byla tzv. lehká, protože se nepočítalo s tím, že by bylo možné Broumovsko ubránit proti napadení. Proto se těžká opevnění stavěla až na přirozené hranici a táhla se od Náchodské branky po hřebenech Orlických hor až ke Králíkům a patřila k nejmohutnějším v celé soustavě opevnění.

Výzva, žádost, pomoc. Broumováci ve světě, ozvěte se!

25. února 2013 v 19:53 Aktuality

V nedávné době byla na stránkách města Broumova spuštěna nová rubrika, kterou organizačně zajišťuje komise pro zahraniční spolupráci. I když některé výsledky se již dostavily, přesto věřím, že počet našich současných, ale i bývalých spoluobčanů by mohl nejen dosáhnout, ale i překročit předpokládaný počet těchto obyvatel. Se souhlasem této komise a jeho představitelem p. Pavlem Košnarem dávám plné znění této výzvy.



Dnes je svět malý.. Naši bývalí spoluobčané žijí a studují, případně žili a studovali, téměř po celém světě. Komise pro zahraniční spolupráci v Broumově se rozhodla zjistit, kde všude ve světě jsou (byli) a kolik jich je. Prosíme jejich příbuzné, známé, kamarády, popřípadě ty, kteří o nich vědí, o poskytnutí informací. Nechcete-li uvést příjmení, uveďte pouze jméno. Zajímají nás i ti, kteří odešli a již zemřeli. V tomto případě uveďte do poznámky "zemřel". Máte-li o bývalých Broumovácích nějaké povědomí, sdělte nám, prosím, informaci na těchto adresách:

Po celé naší zemi žije velká řada našich bývalých spoluobčanů, jejich potomků, příbuzných nebo kamarádů. Právě pomocí Vás všech, kteří máte povědomí o výše uvedených občanech, může být zpracován optimální údaj o pohybu, a v kterých zemích jsou a nebo byli naši spoluobčané. Toto se týká i toho, pokud by někdo vlastníl staré, případně dobové foto našeho města a některých akcí. Toto stačí oskenovat a se souhlasem k použití odeslat na příslušné meilové adresy. Pokud by někdo nechtěl využít výše uvedených odkazů, může využít i tohoto blogu a rád zprostředkuji další potřebné kontakty.

Sněhová nadílka.

24. února 2013 v 17:06 Aktuality

Slibovaná sněhová nadílka se dostavila přesně podle předpovědi. Zatím to vypadá jako poslední sněhový příděl, a na další dny jsou slibovány i deště. Takže pro letošní zimu již zřejmě poslední pohled na hezkou sněhovou pokrývku.





Nenápadná říčka Stěnava, která se již několikrát stala příčinou rozsáhlých povodní na Broumovsku.




Bývalý náhon, který poháněl několik mlýnů na Broumovsku a v pozdějších letech poháněl i vodní turbíny pro výrobu elektrické energie.





Hasiči Veba Olivětín, výpis o složení a vybavení.

22. února 2013 v 18:08 Hasiči Veba Olivětín

Tovární útvar hasičů firmy Benedikta Schrolla syn je členem okresního spolku broumovských hasičů a německého zemského spolku hasičů pro Čechy. Reservní strážní oddíl měl 56 mužů a ti jsou rozděleni do čtyř stráží po 14 mužích. Také toto reservní mužstvo každý rok cvičí se stříkačkou, takže Olivětínský hasičský sbor má současně 165 vyškolených členů.

Mužstvo podle délky odsloužených let.

1. muž 30 let, 3. muži 28 let, 1. muž 25 let, 3. muži 23 let, 2. muži 22 let, 2. muži 21 let, 2. muži 20 let, 5. mužů 19 let,
2. muži 18let, 1. muž 17 let, 1. muž 16 let, 2. muži 15 let, 2. muži 14 let, 2. muži 13 let, 3. muži 12 let.
Ostatní mužstvo s odslouženými léty pod 12 let

Stav mužstva.

1 velitel
1 zástupce velitele
1 jednatel
1 velitel čety parní stříkačky a 16 mužů u parní stříkačky
2 velitelé čet hasičů a 46 mužů ( dvě čety ) hasičů
2 zástupci velitelů čet hasičů
1 vrchní lezec a 24 mužů ( jedna četa ) lezců
1 zástupce vrchního lezce
5 mužů sanita
8 mužů signalisti, trubači
3 muži hasiči kočí

Uniformy.
Těleso je vybaveno černými koženými přilbami, které mají černé hřebeny a vepředu hasičské emblémy z mosazi v
červeném poli a s písmeny SF. Velká písmena FS by měla v překladu znamenat, jako oheň Schatzlar. Trubači a hudebníci mají kožené přilby s červeným hřebenem. Kožené přilby velitelů čet jsou označeny mosaznými hřebeny a kovovými pásy. Přilby velitelů a jejich zástupců jsou z leštěného kovu s mosaznými hřebeny. Později nosil útvar hnědé látkové blůzy, tmavě modré soukenné kalhoty a při strážní nebo požární službě, hnědé cvičné blůzy. Pro zimní měsíce mají k dispozici pláště.

Část 33. Otevření české školy v Broumově.

19. února 2013 v 14:31 Od minulosti k současnosti

Samostatnou českou školní budovu v Broumově získala broumovská menšina až v roce 1930 i když pozemek byl zakoupen již v roce 1922. Stavba byla zahájena až v roce 1928, protože tak dlouho trvalo, než byly shromážděny finanční prostředky, takže škola mohla být otevřena až v roce 1930. K slavnostnímu zahájení této školy se v Broumově na náměstí konal slavnostní průvod této české menšiny.


Fotografie ze sbírky p. Saukla Pavla, ukazuje slavnost otevření nové budovy české školy v Broumově, ze dne 31.8.1930.

Mnozí němečtí antifašisté spolu se všemi českými obyvateli začali od roku 1936 zakládat dobrovolnické organisace SOS - Stráž obrany státu. Tato organizace měla aktivně pomáhat v obraně státních hranic, což příslušníci finanční stráže a četnictva nebyli schopni proti rostoucí agresivitě Henleinovců zajistit.
O provoz Schrollových závodů mělo značný zájem také ministerstvo národní obrany. Schrollova přádelna v Meziměstí byla zahrnuta mezi objekty státně důležité a závod byl nucen hlásit spotřebu materiálu, který musel být dodáván ze zahraničí.
Problémy vývozu u firmy Schroll se zabývalo vedení závodu poprvé po hospodářské krizi v únoru 1934 za předsednictví Eduarda Langer - Schrolla. Bylo konstatováno, že veškerý vývoz bude napříště prováděn za československou měnu, protože je stabilnější než měny ostatních států. Firmě Schroll se podařilo najít přes stíženou hospodářskou situaci, nová odbytiště.

Hodiny - 12. Domácí výroba hodin a dovoz.

10. února 2013 v 16:02 Hodiny

Pražský hodinářský cech byl rozdělen na velkohodináře, malohodináře a venkovské mistry. Kromě běžných typů stolních a nástěných hodin existovala u nás již v 17. století ve velmi omezené míře také domácí výroba kapesních hodin. Kromě domácí výroby se rozvíjel obchod s hodinářským zbožím nejvícre z Amglie a Francie. Většinou šlo o levné výrobky průměrné až podprůměrné kvality. Důležitým krokem k získání důvěry k práci domácích řemeslníků byla myšlenka k pořádání průmyslových výstav.
Vynález mechanických hodin byl v dějinách lidské společnosti tak velkým objevem, že po dlouhou dobu vyvolával úžas a obdiv. Neobvyklý tvar hodin, jejich do sebe zapadající ozubená kolečka a hřídelky s pastorky, to vše představovalo pro veřejnost doznívajícího středověku něco těžko pochopitelného a tajemného.






Jedním z technických zázraků byly i mluvící hodiny. Hodinový mluvící strojek, který byl vsazen do dřevěné skřiňky a počet hodin byl ohlašován lidským hlaem, který byl nahrán na pásce a byl namluven v několika jazycích, podle toho v ktré zemi se prodávaly a změna nastavení byla snadno proveditelná.


Hasiči Veba Olivětín, výpis z roku 1904.

8. února 2013 v 14:55 Hasiči Veba Olivětín

Protože se v naší jednotce zřizuje sanitní oddíl, měl MUDr. Anton Pohl v sedmi večerech od 5. prosince do 19. ledna 1904 přednášky, ve kterých se jednalo o první pomoc a o zranění. Z naší jednotky bylo prakticky vyškoleno 12 mužů a 3 muži z meziměstské jednotky. Měl také velmi zajímavé přednášky před velkým počtem hasičů a před mistry v továrně.
Dne 27. března 1904 byl v Heřmánkovicích pochován náš dlouholetý člen lezec Antonín Tauber. Náš sbor věnoval věnec a na poslední cestě našeho kamaráda doprovodilo 28 mužů pod vedením vrchního lezce pana Augusta Raspela.
Tento výtah uvedených článků obsahuje pouze ty nejdůležitější vyjímečné události spolkové činnosti továrního hasičského sboru firmy Benedikta Schrolla syn v Broumově Olivětíně. Má členům a přátelům připomenout 30 leté výročí založení, které bude slavnostní 14. srpna 1904. Návazně na založení byla zhotovena pamětní listina okresní hasičské organisace, která má připomenout dalším pokolením, aby trvale chránily naše majetky před zničením.
Vystoupení, která se parvidelně opakovala, ať se jedná o náboženské, vlastenecké, lokální a podobné slavnosti, není možné všechny uvést. Nelze ani v krátkosti všechny tyto události postihnout a chceme tedy našim budoucím čtenářům to všechno ukázat v krátkých ukázkách a výpisech v jednotlivých letech a i to, jak byla zabezpečena naše činnost.
Zabezpečení.
Veškeré náklady továrního hasičského sboru, získání a údržbu nářadí, rekvizit a odměny strážím, právě tak jako částečné krytí pohřební pokladny atd. nese firma Benedikta Schrolla syn. Příslušníci neplatí žádné příspěvky při zábavách atd. K tomu nám naše ctěná firma poskytuje každoročně dostatečné příspěvky do naší spolkové pokladny. Tak jako zakladatelé pánové Josef Edler von Schroll senior a junior se starali o to nejlepší pro dobro naší požární jednotky, tak se stejnou přízní se těší ze strany váženého majitele firmy pana JUDr. Eduarda Langera a jeho manželky paní Johanny Langerové roz. Edle von Schroll, a jsme za jejich mimořádnou pozornost, podporu s díky zavázáni. Při různých zábavách, plesech, právě tak při prvním a posledním cvičení později i při hlavních cvičeních v každém období jsou všichni příslušníci jednotky pohoštěni jídlem a pitím, jakož náklady jsou z největší části zaplaceny našimi váženými majiteli firmy z peněz, které firma poskytla do spolkové kasy. K příspěvkům, které dostáváme do naší pokladny, přistupují ještě dary od našich přátel a příznivců, kterým také na tomto místě srdečně děkujeme.


Téma týdne "Realita". Realita má různé podoby.

6. února 2013 v 15:08 Téma týdne,

Jsou věco pomíjivé a jiné zase věčné. V tom je zřejmě realita, se kterou se setkáváme v každodenním životě, a některé věci si i rádi připomeneme. Kdo má rád nezapomenutelné písničkáře a herce, rád si připomene dva z nich, kteří jsou představou právě té trvalé. Jde o Michala Tučného a Radka Brzobohatého a jejich pohled na životní krásu.





"Realita". Téma týdne. Současná realita.

5. února 2013 v 18:45 Téma týdne,


Dneska ke mně vlezl zloděj.
Hledal peníze.
Vstal jsem, a hledal s ním.!!!!




Část 32. Založení tělovýchovné organisace v Broumově.

3. února 2013 v 16:08 Od minulosti k současnosti

Samostatná česká tělovýchovná organisace v Broumově byla založena v roce 1919 a současně v tomto roce vznikl i Sokol. Jeho zakladateli byli vojáci broumovské posádky, cyklistické roty, která byla do Broumova převelena z Trutnova. Její umístění bylo v prostorách kláštera.




Foto: ze sbírky p. Saukla Pavla. Vojenská posádka v Broumovském klášteře z roku 1930.

Tato posádka byla v Broumově po několik let, a na máměstí byla skládána i slavnostní přísaha.




Foto: ze sbírky p. Saukla Pavla. Fotografie zachycuje slavnostní přísahu na Broumovském náměstí.

Tito příslušníci vojenské posádky jezdili v zimním období i na lyžařský výcvik na Janovičky u Broumova, do prostoru kolem bývalého kostelíka.



Foto: ze sbírky p. Saukla Pavla. Janovičky z roku 1929.

V roce 1931 jako náhradou za vyhořelou sokolovnu byla z finančních prostředků získaných prodejem tohoto pozemku, zahájena stavba letního cvičiště - Tužme se, které bylo otevřeno v červnu 1932. V této době byl starostou Sokola v Broumově Stanislav Opočenský, popravený nacisty za okupace.